ESCOLA DE MÚSICA JAM SESSION

CENTRE AUTORITZAT | COD. 08069426

 

L'Escola de Música Jam Session, autoritzada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya segons el Decret 179/1993 del 27 de juliol, ofereix un gran ventall de nivells de formació musical segons les necessitats dels alumnes, i atorga els coneixements necessaris per a accedir a qualsevol curs de Grau Professional de Música, així com al Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música.

Programes d'estudis

Escola de música, Jam Session - Barcelona

* Graus 1 a 6: quadrimestrals.

 

El Programa d'Estudis Professional està dissenyat perquè els estudiants adquireixin les competències necessàries per poder continuar amb els Estudis Superiors de Música. Es divideix en tres nivells, d'acord amb el Marc Europeu de Qualificacions (EQF - European Qualification Framework):


Nivell 1

 • Coneixements generals bàsics.
 • Habilitats bàsiques necessàries per a efectuar treballs senzills.
 • Treball o estudi sota la supervisió directa en un context estructurat.

De 5 a 11 crèdits EQF


Nivell 2

 • Coneixements bàsics en un camp de treball o estudi concret.
 • Habilitats cognitives i pràctiques bàsiques, necessàries per a utilitzar informació útil en el moment de realitzar treballs i resoldre problemes generals amb l'ajuda de regles i eines senzilles.
 • Treball o estudi sota supervisió, però amb cert grau d'autonomia.

De 14 a 24 crèdits EQF


Nivell 3

 • Coneixements de fets, principis, processos i conceptes generals en un camp de treball o estudi concret.
 • Gamma d'habilitats cognitives i pràctiques necessàries per a efectuar treballs i resoldre problemes, seleccionant i aplicant mètodes, eines, materials i informació diversa.
 • Assumir responsabilitats pel que fa a la realització d'activitats de treballs amb certa complexitat.
 • Adaptació del propi comportament a les circumstàncies per resoldre problemes.

De 30 a 35 crèdits EQF


Totes les assignatures són obligatòries. Observeu les particularitats d'algunes d'elles:

 • Piano complementari: Aplicació pràctica de l'assignatura de Cultura musical. Excepte per als que estudien piano.
 • 2n instrument: Harmònic per a instruments melòdics i melòdic per a instruments harmònics.
 • Big Band: Obligatòria per a instruments de vent. Per als de corda està disponible l'Orquestra.
 • Harmonia històrica/Producció musical: Pot cursar primer Harmonia històrica i després Producció musical, o viceversa.

Escola de música, Jam Session - Barcelona

 

El Programa d'Estudis Infantil/Elemental s'estructura en cinc nivells, agrupats en dues etapes; dos nivells en la primera etapa i tres nivells en la segona. L'edat de l'alumnat queda compresa entre els 3 i els 10/11 anys. Al llarg d'aquest període la cançó es constitueix com l'eix vertebrador de l'entorn on s'estructura tot el procés d'ensenyament/aprenentatge.


Etapa infantil

A partir del descobriment del so i el silenci, s'aprofundeix de mica en mica en el coneixement i distinció de les qualitats del so (altura, durada, intensitat i timbre) i els seus atributs (agut-greu, llarg-curt, fort-fluix, amb el so propi de veus i instruments).

Cadascun d'aquests atributs contempla aquells elements que són propis de la notació musical convencional (notes musicals, figures rítmiques, dinàmiques i mitjans d'expressió). Pel que ser capaç de distingir, reconèixer i utilitzar cada un d'ells condueix finalment a la comprensió i l'ús correcte de el llenguatge musical, i per tant de la seva lectura i escriptura.

Paral·lelament, de forma eminentment sensorial, es treballen aspectes rítmics com la pulsació (regularitat i variació), diferents esquemes rítmics i la seva traducció en moviment atenent de forma progressiva a la sincronització cada vegada més precisa amb l'estímul sonor.

En tot aquest procés estaran sempre presents, com a punt de partida i referent d'actuació, els tres elements bàsics de sensibilització musical contemplats com la cançó, la dansa i l'audició (viva i gravada sense perdre de vista el rigor i l'exigència necessària en tot el procés d'ensenyament-aprenentatge) en totes les activitats, que tractaran de ser emmarcades dins d'un context lúdic que estimuli a l'infant cap a la seva participació i li faci amè i gratificant l'esforç que realitza dia a dia.

Els objectius finals d'aquesta etapa es consideren consolidats quan el nen està preparat i madur conceptualment per iniciar l'aprenentatge del llenguatge musical convencional, moment en què podrà començar la segona etapa de el Programa Infantil.


Escola de música, Jam Session - Barcelona


Etapa Elemental

Al llarg d'aquesta etapa l'alumne anirà descobrint els elements del llenguatge musical, melòdics i rítmics de forma lenta i progressiva de manera que li permetin anar assimilant i interioritzant cada un d'ells de forma vivencial i pràctica.

A l'acabar la primera etapa, l'alumne ja és capaç de distingir sons aguts i greus molt precisos, com les notes sol i mi. La durada dels sons que podrà també diferenciar tindran entre si la mateixa relació que trobarà entre les figures de negra i corxera. A partir d'aquestes capacitats és possible començar a avançar en el camp convencional de la lectura-escriptura de música.

Els elements, melòdics (notes musicals), rítmics (figures rítmiques) o dinàmics (fort, fluix, crescendos...) es troben sempre en el context de les cançons, algunes apreses en l'etapa anterior i altres presentades de nou, de manera que constantment es fa present la seva utilitat expressiva en un entorn eminentment musical.

La notació es fa des del primer moment tant en Clau de Sol com a clau de Fa, el que proporciona una millor agilitat de lectura i facilitarà en un futur, l'accés a un més ampli ventall d'instruments.

Al llarg d'aquesta etapa els alumnes comencen l'estudi de l'instrument, l'elecció de el qual s'intenta facilitar donant a conèixer en directe tots aquells que són presents a l'escola amb audicions durant les classes d'altres alumnes. També s'introdueix a l'alumnat en el camp de l'harmonia, tant per mitjà de petits exercicis de lectura a dues veus com amb la interpretació de temes amb divers instrumental (metal·lòfons, carillons, xilòfons...).

Amb el valor i la importància que té la cançó en tot el procés d'aprenentatge, no cal dir que, en tot moment es dóna a la veu la rellevància que té i mereix com a instrument musical i com a eina de treball imprescindible en aquesta fase.

L'objectiu final de l'etapa és, per sobre de tot, la sensibilització dels nens i nenes dins del fet musical i l'adquisició dels coneixements necessaris per fer del llenguatge una eina útil per seguir avançant en el coneixement de la música i aconseguir d' aquest, un mitjà d'expressió de la pròpia sensibilitat que els ajudi en el procés de maduració com a persones.

Escola de música, Jam Session - Barcelona

 

En el Programa d'Estudis Juvenil es prepara a l'estudiant per afrontar el Programa Professional i continuar amb el seu aprenentatge musical. Els quatre graus equivalen als dos primers del Programa Professional d'adults.

Escola de música, Jam Session - Barcelona

 

El Programa d'Estudis Lliure permet a l'estudiant avançar de forma ordenada, tot i que queda fora del procés oficial d'exàmens i certificacions. Consisteix en oferir els mateixos coneixements del Programa Professional, però sense exigir el domini de les seves matèries.

Amb tres assignatures repartides en tres hores setmanals, assegurem un coneixement global que permet a l'alumne accedir a el programa flexible o professional en qualsevol moment, sempre que el professor o tutor ho aconselli.

ASSIGNATURES I MATERIAL DIDÀCTIC