5. Contingut de les proves

5. Contingut de les proves

 

A causa de la situació excepcional que estem vivint, les dates que us avancem poden ser provisionals i subjectes a canvis.

CANVIS EN LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA I EN LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS  PÀGINA DE LES PROVES D’ACCÉS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ


 

La prova d’accés específica consta de dues parts (A i B), més un exercici per als candidats que no acreditin el Grau Professional de Música. La qualificació final, expressada en l’escala de 0 a 10 amb dues xifres decimals, és la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les dues parts (A i B) de la prova.

La prova d’accés es considera superada si s’ha obtingut una puntuació igual o superior a 5 en cadascuna de les parts. Les parts A i B tenen per objectiu comprovar la possessió, en grau suficient, dels coneixements i habilitats adequats per accedir als Estudis Artístics Superiors.


 

PART A (220 minuts)

 

CONTINGUTS DE LA PART A (Interpretació i Sonologia: 50%)

 

● Percepció auditiva (Interpretació: 35% / Sonologia: 30%)

 

Competències:

 1. Un determinat domini auditiu que permeti el reconeixement dels paràmetres musicals de so i temps.
 2. Coneixements suficients per fer una transcripció musical escrita correcta.
 3. Coneixements d’harmonia i de formes musicals, segons l’estil musical.
 4. Habilitats per reconèixer auditivament diversos aspectes i elements constitutius d’una obra musical (instruments, forma, harmonia, ritme, etc.).
 5. Coneixement suficient de la historia de la música i de la seva contextualització, segons l’estil.

Exercicis i ítems avaluatius:

 • Dictat rítmico-melòdic (Interpretació: 15% / Sonologia: 15%)
  • Melodia (60%)
  • Ritme (30%)
  • Escriptura (10%)
 • Dictat harmònic (Interpretació: 20% / Sonologia: 15%)
  • Espècie dels acords (60%)
  • Línia del baix (30%)
  • Escriptura (10%)

● Anàlisi musical (Interpretació: 35% / Sonologia: 50%)

 

Competències:

 1. Coneixement suficient de la història de la música i de la seva contextualització, segons l’estil.
 2. Coneixement i reconeixement d’aspectes tècnics i teòrics associats a una obra o fragment musical (forma, melodia, harmonia, textura, etc.).
 3. Competències per esquematitzar i organitzar la informació.
 4. Competències per argumentar i observar.
 5. Coherència en l’ús de les eines analítiques i de la terminologia musical.

Exercicis i ítems avaluatius:

 • Anàlisi de partitura (Interpretació: 20% / Sonologia: 25%)
  • Estructura (20%)
  • Anàlisi harmònic (20%)
  • Instrumentació (20%)
  • Anàlisi d’un fragment (20%)
  • Estil (10%)
  • Llenguatge i expressió (10%)
 • Anàlisi auditiu (Interpretació: 15% / Sonologia: 25%)
  • Estructura (20%)
  • Anàlisi de compassos (20%)
  • Instrumentació (20%)
  • Transcripció (20%)
  • Estil (10%)
  • Llenguatge i expressió (10%)

 Els aspirants hauran de portar un mòbil o tablet i auriculars per escoltar els àudios de la Part A i l’exercici específic de Grau Professional. El mateix dia de la prova es facilitaran uns enllaços per accedir als àudios.


 

● Prova instrumental (Interpretació: 30% / Sonologia: 20%)

 

Competències:

 1. Domini instrumental suficient en la interpretació musical.
 2. Comprensió musical suficient i comunicació d’aquesta comprensió en la interpretació musical.

Ítems avaluatius:

 • Ús les dinàmiques (33,3%)
 • Equilibri de veus (33,3%)
 • Domini de la tècnica (33,3%)

· Interpretació:

El candidat haurà d’interpretar un dels dos estudis proposats pel centre (veure llistat d’ESTUDIS TÈCNICS més a baix).

· Sonologia:

Interpretació d’un repertori de 10 minuts on es demostri el domini d’un instrument. Si l’instrument és melòdic s’haurà d’acompanyar d’un instrument harmònic.

 

Per aquesta prova es permet l’ús de backing tracks, que haurà de portar el propi aspirant en un pen drive.

 


 

PART B (90 minuts)

 

CONTINGUTS DE LA PART B (Interpretació: 50%)

 

Competències:

 1. Competència interpretativa i de domini de l’instrument en l’execució instrumental.
 2. Capacitats expressiva i de comunicació.
 3. Control tècnic de l’instrument.
 4. Comprensió de les obres i la caracterització estilística.
 5. Capacitat de reacció i d’assimilació a noves indicacions musicals i tècniques.
 6. Capacitat en l’aplicació adequada del llenguatge musical, el tempo, la tècnica de so, les escales usades, el sentit formal i la coherència general.
 7. Capacitat creativa i imaginació en la improvisació.
 8. Capacitat de conjunció amb el grup.

Exercicis i ítems avaluatius:

● Interpretació -5 peces- (35%)
  • Control de melodia (20%)
  • Qualitat de l’acompanyament (20%)
  • Comunicació (20%)
  • Control de l’harmonia (20%)
  • Decisions interpretatives segons l’estil (20%)

Interpretació de cinc temes de diversos estils i èpoques on l’aspirant demostri el seu domini de l’instrument. De manera orientativa, el centre publica un llistat d’obres de referència. En qualsevol cas, el repertori és lliure i fins i tot l’aspirant pot presentar composicions pròpies que estiguin en un nivell equivalent a les proposades pel centre. Si l’aspirant decideix presentar una composició pròpia, haurà d’enviar a superior@jamsession.cat les partitures i l’àudio per a la seva revisió el mateix dia que ompli el formulari d’inscripció. Es valorarà la diversitat estilística.

 

ⓘ A causa de la situació excepcional que estem vivint, aquesta part podrà realitzar-se amb músics procurats per l’aspirant o amb backing tracks que haurà de portar el mateix dia de la prova en un pen drive, en format wav o mp3.


● Improvisació (25%):

 

 • Improvisació sobre base (20%)
  • Tècniques d’estil (33,3%)
  • Qualitat del solo (33,3%)
  • Creativitat (33,3%)

Improvisació sobre una base rítmic-harmònica donada pel tribunal examinador. Es valorarà la creativitat en la improvisació, la varietat en la tècnica instrumental, la varietat rítmica, el control de l’llenguatge i l’aplicació de materials sobre progressions harmòniques estàndards.

Exemple de base per a improvisació: Escoltar

 

Els aspirants a veu hauran de cantar d’oïda la introducció de les següents cançons i improvisar sobre un loop.

· Per a homes:

James Blake “Retrograde” del disc Overgrown.

Des de 0:00 – 2:05 minuts. (Veu principal de James Blake).

· Per a dones:

Björk “The Pleasure Is All Mine” del disc Medulla.

Des de 0:00 – 2:00 minuts. (Veu principal de Björk).

 

 • Improvisació lliure (5%)
  • Creativitat (33,3%)
  • Qualitat del so (33,3%)
  • Recursos tècnics (33,3%)

Improvisació sense acompanyament.


● Sessió de treball (40%):

 

 • Tècnica (25%)
  • Ús del llenguatge musical (50%)
  • Recursos tècnics de l’instrument (50%)

Materials de referència per a la sessió de treball:

1. Escales i arpegis

 • Escales modals.
 • Escala menor melòdica i maneres importants (Alterada y Lidia b7).
 • Escala menor harmònica i maneres importants (Mixolidio b9 B13).
 • Escala simètrica disminuïda.
 • Escala tonal.
 • Arpegis Maj7, 7, 6, m7, m7b5, m6, dim7, 7su4, 7b5, 7#5, mMaj7, Maj7#5.

2. Harmonia

 • Triades, major, menor, disminuïda, augmentada (grups 3 cordes). Posició fonamental i dues inversions.
 • Acords quatríades (6432 i 4321 per a guitarra) i inversions (Maj7, 7, m7, 6, m7b5, m6, dim7 i 7sus4) + acords amb tensions (6432 per a guitarra). Ex:  Gmaj7#11, G7#5, G7#11, Cm7(9)…
 • Acords DROP 2 (4321 per a guitarra) amb una i/o dues tensions. Ex: GMaj7 (9), G7 (9,13), G7 (b9, 13)…
 • Acords quatríades (5432 per a guitarra) i inversions (Maj7, 7, m7, m7b5, Maj7b5, Maj7#5, m7#5, 7b5, 7#5, 7sus4, mMaj7, 6, m6).
 • Triades diatòniques de l’escala menor melòdica.

 

 • Lectura a vista (15%)
  • Ús del llenguatge musical (100%)

Exemples de lectura a vista:

Veu / Bateria / Guitarra


 

CONTINGUTS DE LA PART B (Sonologia: 50%)

 

Competències:

 1. Capacitat d’observació i d’anàlisi d’una situació sonora.
 2. Capacitat de reflexió al voltant del fenomen sonor entès de forma àmplia.
 3. Capacitat de traslladar i extrapolar la percepció auditiva a un nou context.
 4. Capacitat de raonament i de justificació.
 5. Coneixement i ús adequat de la terminologia relacionada amb la tecnologia musical.
 6. Capacitat creativa i imaginativa en l’ús i manipulació del so.
 7. Capacitat de connectar i aplicar coneixements i habilitats musicals en un nou context.
 8. Capacitat d’explicació i comunicació.
 9. Capacitat d’autoaprenentatge i de superació de limitacions conceptuals i materials.
 10. Capacitat de formular demandes d’informació adequades.

Exercicis i ítems avaluatius:

● Anàlisi sonor (45%)

 

 • Reconeixement de processos d’àudio -cinc arxius- (25%)
 • Anàlisi tímbric en la mescla (20%)
  • Reconeixement d’instruments (50%)
  • Anàlisi de plans sonors (50%)
 • Descripció d’eines MIDI i transcripció musical (20%)
  • Descripció d’eines MIDI (50%)
  • Transcripció musical d’esdeveniments MIDI (50%)
 • Reconeixement d’esdeveniments MIDI (20%)
 • Reconeixement de processos d’àudio sobre el timbre -tres arxius- (15%)

● Tractament de l’àudio ( 55%)

 

Manipulació d’un fragment sonor amb les especificacions definides per l’examinador. Es valorarà l’agilitat en l’aplicació de les solucions proporcionades per l’aspirant.

 • Edició i creació de frases musicals en àudio (20%)
  • Edició i creació de frases musicals en àudio (50%)
  • Creació de frases en àudio (50%)
 • Edició d’àudio (15%)
 • Processament d’àudio: efectes d’espai (15%)
 • Processament d’àudio: efectes de timbre (10%)
 • Extracció de mostres d’àudio mitjançant edició -quatre mostres- (20%)
 • Seqüenciació MIDI a partir de partitura (20%)

ⓘ El software que utilitzarà l’aspirant per aquesta prova serà Logic Pro.


● Entrevista (Interpretació i Sonologia):

 

L’aspirant haurà de respondre una sèrie de preguntes de caràcter general, formulades pel tribunal, per valorar la seva maduresa.

Aquesta part no puntua però pot ser determinant. Un cop realitzada l’entrevista, el tribunal podrà decidir l’accés de l’aspirant independentment dels resultats obtinguts en la Part A i B.

 


 

Exercici específic per als aspirants que no posseeixin el títol de Grau Professional de Música (120 minuts)
Interpretació i Sonologia

 

Competències:

 1. Cultivar la capacitat d’anàlisi i valoració de la qualitat musical.
 2. Forjar un criteri artístic propi, fonamentat en el coneixement, l’audició i la pràctica musical.
 3. Desenvolupar la sensibilitat musical com a mitjà d’enriquiment personal, i extreure’n els aspectes més idonis per al propi creixement.
 4. Entendre i saber expressar conceptes musicals en la seva terminologia específica.
 5. Conèixer i dominar els aspectes fonamentals del llenguatge musical, les seves característiques, terminologia, funcions i transformacions en els diversos contextos històrics.

Exercicis i ítems avaluatius:

● Anàlisi auditiu i musical
  • Estructura (20%)
  • Anàlisi harmònic (20%)
  • Instrumentació (20%)
  • Qüestions de llenguatge musical (20%)
  • Estil (10%)
  • Llenguatge i expressió (10%)

ⓘ Aquesta prova es qualifica de forma separada.

 


 

Estudis tècnics (Exercici pràctic – Part A)
Només per a l’especialitat d’Interpretació

 

L’aspirant haurà de triar un dels dos estudis tècnics proposats pel centre:

 

Estudis tècnics per a bateria

1. Transcripció de Matt Garstka (VF Jams Live) fins pag. 6 (Canvi de tempo).

2. Estudi tècnic del llibre Nivel 8 de bateria (Escola de Música Jam Session).

 

Estudis tècnics per a piano i teclats

1. “La Villa Strangiato” by  Geddy Lee, Alex Lifeson, Neil Peart; Core Music Publishing (versió per a piano).

2. “Four, Three” i “Forcing the Pace” (aquesta segona, acompanyada del backing track corresponent) by Christopher Norton (Boosey & Hawkes).

 

Estudis tècnics per a guitarra elèctrica

1. “Glasgow Kiss” (John Petrucci) fins el minut 2:05; John Petrucci: Suspended Animation ed. Alfred Music.

2. “Lazy” (Deep Purple). Intro i solo de guitarra del minut 1:40 al 3:03 (aprox); Hal Leonard Deep Purple Machine Head Tab Book ed. Hal Leonard.

 

Estudis tècnics per a baix elèctric

1. “Living Sin” (Emerson, Lake & Palmer). Trilogy – 1972.

2. “Iceta Dance” – Estudi #1. Rafa Escoté.

 

Estudis tècnics per a veu

1. Blues for the Bean. Blues scattitudes de Bob Stoloff.

2. II-V pattern cantat a capella. Pag. 42 de Scat! De Bob Stoloff.

 

Estudis tècnics per a saxo

1. Bob Mintzer  (14 Jazz & Funk Etudes) – Start with the blues.

2. Bob Mintzer  (14 Blues & Funk Etudes) – Shuffle de-funk.

 

Estudis tècnics per a violí

Per aquest instrument l’aspirant haurà d’interpretar els 5 temes proposats a continuació:

 1. Lenny Niehaus – Jazz Conception Vol.2 – Intermediate – Try Publishing Company.
 2. Altamiro Carrilho – Chorinhos didácticos.
 3. Astor Piazzolla – Tango Études – Editions Henry Lemoine.
 4. Bob Stoloff-Blues Scatitudes – Gerard and Sarzin Publishing Company.
 5. R.Kreutzer – 42 Studies for Violin – Schimer’s Library.

 


 

Repertori de referència – Part B
Només per a l’especialitat d’Interpretació

 

Repertori de referencia per a bateria

Between the Buried and Me – Voice of Trespass

Nigel Hall – Swagism

The Dereck Truck Band Version – Afro Blue

The Pineaple Thief – Alone at Sea

Staton Moore – Everything I Do Gone Be Funk

Oz Noy Version – Come together

The Heavy – Since you been gone

Kamaad Williams – Broken Theme

 

Repertori de referencia per a piano i teclats

Britney Spears (Dirty Loops version) – Circus

Adele (Dirty Loops version) – Rolling in the Deep

Esbjörn Svensson Trio (e.s.t.) – Seven Days of Falling

Mongo Santamaria (Robert Glasper-Black Radio) – Afro Blue

Hiatus Kaiyotes – Molasses

Ibrahim Maalouf – Free Spirit

Ibrahim Maalouf – Essentialles

Bruce Springsteen (Aaron Parks version) – I’m on Fire

The Doors (Medeski, Martin, Wood and John Scofield version) – Light My Fire

Cory Henry – Gotcha Now Doc

Brad Mehldau – Blackbird

Brad Mehldau – Exit music (for a film)

Roy Hargrove – Strasburg St. Denis

 

Repertori de referencia per a baix elèctric

Freak Kitchen – Hateful little people

Alien Ant Farm – Movies

Quite Sane – Stop

KitflusKuartet (Rafa Escoté)  – El Boig

Emerson, Lake & Palmer – Living Sin

Red Hot Chili Peppers – Dark Necessities

Vulfpeck – Cory Wong

Pegasus – A reveure

Richard Bona – Playground

 

Repertori de referencia per a guitarra elèctrica

Rick Lollar Band – I`ve Been Driving

Andy Timmons – Pink Champagne Sparkle

Robben Ford and The Blue Line – The Brother

Mark Lettieri – Little Minx

The Aristocrats – Bad Asteroid

Nick Johnston – Poison Touch

Joe Satriani – Premonition

 

Repertori de referencia per a veu

Glenn Hansard – When Your Mind´s Made Up

Gnarls barkley – Crazy

Imogen Heap – Hide and Seek

Florence + The machine – Hunger

Björk – Human Behaviour

Amy Winehouse – Body and Soul

Jamie Cullum – Save your Soul

Cyrille Aimée (Loop versión / Live at Birdland)  – Nuit Blanche

Tom Misch – Losing my Way

Seal – Crazy

India Carney – Ain´t No Sunshine Cover

Beth Hart – I´ll Take Care of You

Imelda May – Black Tears

Erykah Badu – Time´s a Wastin

Lady Gaga – I´ll Never Love Again

Rihanna – Love on the Brain

Scary Pockets/Sarah Dugas (Adele cover) – Rolling in the Deep

Cécile McLorin – Sam Jone´s Blues

Lauryn Hill – Tell Him

The Reign of kindo – The Moments in Between

 

Repertori de referencia per a saxo/flauta travessera

Saxo:

Ben Wendel – Soli

David Binney – Arlmy Trangent

Bob Mintzer  (Yellowjackets) – Boomtown

Bob Reynolds – Down South

Bob Sheppard – Gazelle

Chris Potter – Snake Oil

Kamasi Washington – Desire

Michael Brecker – Slang

Miguel Zenon – Colobó

Rudresh Mahanthappa – On the DI

Steve Coleman – The Tao of Mad Phat

Steve Lehman – Post-Modern Pharoahs

Flauta travessera:

Ali Ryerson – Sarah’s Touch

Ali Ryerson – Lydian Grin

Ali Ryerson – Não Está Colando

Althea Rene – Gypsy Soul

Dave Valentin – Cat Man

Karl Denson – Flute Down

Marc Adler – If My Heart Could Sing

Nestor Torres – Serenade to a Cuckoo

Nicole Mitchell – Curly Top

 

Repertori de referència per a violí

L’aspirant presentarà 5 peces de lliure elecció, preferiblement de diferents èpoques i estils.
Els estudis tècnics proposats (exercicis pràctics de la Part A) serviran com a referència del nivell requerit.


* Notes:

· Les obres d’aquesta llista són orientatives.

· També es poden aportar temes originals d’una semblança tècnica similar als temes de referència. Es valorarà que sigui una proposta creativa.

· És obligatori portar les partitures de tots els temes que s’interpretin, inclosos els exercicis tècnics.

· És obligatori identificar-se amb DNI/NIE o Passaport en les Proves d’Accés.

 


 

✎ SIMULACRES


 

Share