6. Matriculació, Jam Session - Barcelona

6. Matriculació


Procediment i normativa de matriculació

 

Aquest Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música preveu un total de 240 crèdits ECTS (60 crèdits / any).

La matriculació podrà ser:

· A temps complet (60 crèdits/any) – obligatori pels 2 primers anys de carrera.

· A temps parcial (30 crèdits/any) – es podrà realitzar a partir del tercer i quart any de carrera.

 

Període de matriculació:

 

Del 2 al 9 de juliol, a través de la MATRICULACIÓ ONLINE


– Els pagaments realitzats fora dels terminis establerts tindran un 5% de recàrrec.

– En el cas que l’interessat no pugui realitzar la matrícula personalment, podrà autoritzar a un tercer per fer el tràmit.

– El procediment de matriculació és responsabilitat de l’alumne i està condicionada a l’autenticitat dels documents aportats , el compliment dels requisits i normatives legals aplicables i pagaments en els terminis establerts al calendari.

– L’estudiant no tindrà dret a devolucions dels imports de matrícula, al marge dels casos imputables al centre.

– Al preu final de la matrícula se li afegirà l’import de l’assegurança obligatòria (només per a menors de 28 anys).


Modificació de matrícula

 

Si l’alumnat necessita fer un canvi d’horaris per motius laborals, haurà d’enviar a Secretaria un certificat d’empresa vigent on s’indiquin els seus dies i horarios laborals.
Un cop acceptat el certificat d’empresa es podran dur a terme els canvis següents:

• Assignatures col·lectives:

Si l’alumne vol fer un canvi d’horari d’una assignatura col·lectiva que s’imparteixi en diversos grups, cal que es posi en contacte amb un alumne d’un altre grup. Si l’assignatura és Band, l’alumne només podrà fer el canvi per un altre del mateix instrument i nivell.
Si el canvi és possible, haurà d’avisar per correu a Secretaria, al cap d’estudis i als professors dels dos grups.

• Assignatures individuals:

L’alumne pot considerar el canvi dirigint-se a un altre alumne del mateix instrument i informant el professor. Si s’efectua el canvi, cal avisar per correu a Secretaria i al cap d’estudis.

El canvi mai no es podrà realitzar si afecta altres assignatures.

Share