2. Documentació d’inscripció, Jam Session - Barcelona

2. Documentació d’inscripció


Calendari d’inscripció

 

Procediment
Inici
Final
· Sol·licitud d’inscripció 28 de juny 31 d’agost
· Fotocopia del DNI, NIE o Passaport.
· Fotocopia del títol de Batxillerat i grau professional (candidats que tenen aquesta titulació).
· Pagament de la taxa d’inscripció a les proves d’accés i enviament del justificant.
· Fotocòpia de l’homologació o volant condicional del títol de Batxillerat (candidats que hagin realitzat aquests estudis a l’estranger).

 

Tota la documentació s’haurà d’enviarn en un únic correu electrònic a superior@jamsession.cat. El certificat de notes no és vàlid.

El  nostre centre educatiu no es fa responsable de la veracitat dels documents aportats per l’aspirant. En cas de falsificació, l’aspirant correrà amb tots els riscos que pugui comportar aquest delicte, deixant impune al centre. 


 

Requisits acadèmics

 

Batxillerat

L’aspirant ha d’acreditar la titulació de Batxillerat. També s’accepta com a equivalent:

· Titulació de Batxillerat LOGSE o LOE.

· Titulació de BUP + COU del Pla del 70.

· Higher technician degree (higher degree formative cycle).

· Prova d’accés per a majors de 25 anys, per estudis universitaris (independentment de la carrera universitària).

· Prova de Batxillerat per a majors de 18 anys.

· Qualsevol titulació universitària (llicenciatura o diplomatura), inclòs qualsevol Grau Superior de Música (Pla 66 i LOGSE) i el Títol Professional de Música del Pla del 42.

 

Candidats que no poden acreditar el títol de Batxillerat

Els candidats que no demostrin el títol de Batxillerat han de superar una prova regulada i organitzada pel Departament d’Educació per poder accedir a estudis artístics superiors. Aquesta prova demostra el coneixement en relació amb els objectius del Batxillerat. Tant l’organització com al calendari estan determinats pel Departament d’Educació de Generalitat de Catalunya.

Poden accedir a les proves els majors de 18 anys, o que els compleixen durant el mateix any, i excepcionalment, estudiants de més de 16 anys que estudien el sisè any de Grau Professional de Música o que han passat la prova d’entrada al sisè any.

Per a més informació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-artistics-superiors/

 

Grau Professional de Música

L’aspirant pot acreditar la titulació de Grau Professional de Música. S’accepten com a equivalents:

· El títol Professional del Pla del 42.

· El títol de Grau Mitjà de Música del Pla del 66.

· El títol de Grau Mitjà de Música de la LOGSE.

· El títol de Grau Professional de Música de la LOE.

· El títol de Grau Superior de Música d’una especialitat diferent de la que un es vol matricular.

Els candidats que no puguin acreditar la titulació de Grau Professional de Música han de fer un exercici específic al mateix Centre Superior de Música Jam Session, que representa el 5 % de la nota final d’accés.
Els candidats que disposin de la titulació de Grau Professional de Música estan exempts de fer l’exercici específic. En aquest apartat reben la màxima puntuació, que pondera el 5 % de la nota final d’accés.
Els candidats que hagin cursat estudis musicals a l’estranger hauran de realitzar l’exercici específic.

Nota: Si l’aspirant aprova al nostre centre aquest exercici específic, no se li atorgarà la titulació oficial de Grau Professional de Música.

Share