Programa d’estudis infantil-elemental, Jam Session - Barcelona

Programa d’estudis infantil-elemental

El programa infantil-elemental de lEscola de Música Jam Session sestructura en cinc nivells, agrupats en dues etapes: dos nivells a la primera etapa i tres nivells a la segona.

Ledat de lalumnat comprèn dels 3 als 10-11 anys. Al llarg daquest període, la CANÇÓ és leix vertebrador al voltant del qual sestructura tot el procés densenyament-aprenentatge.

ETAPA INFANTIL

A partir del descobriment del so i el silenci, saprofundeix gradualment en el coneixement i la distinció de les qualitats del so (altura, durada, intensitat i timbre) i els seus atributs (agut-greu, llarg-curt, fort-fluix, amb el so propi de veus i instruments).

Cadascun daquests atributs contempla els elements propis de la notació musical convencional: notes musicals, figures rítmiques, dinàmiques i mitjans dexpressió. Ser capaç de distingir-los, reconèixer-los i utilitzar-los condueix finalment a la comprensió i lús correcte del llenguatge musical, i per tant a la seva lectura i escriptura.

Paral·lelament, de manera eminentment sensorial, es treballen aspectes rítmics com ara la pulsació (regularitat i variació), diferents esquemes rítmics i la seva traducció en moviment, atenent de manera progressiva a la sincronització cada vegada més precisa amb lestímul sonor.

En tot aquest procés són sempre presents, com a punt de partida i referent dactuació, els tres elements bàsics de la sensibilització musical ―la cançó, la dansa i laudició (viva i gravada, sense perdre de vista el rigor i lexigència necessaris en tot el procés densenyament-aprenentatge)― en totes les activitats, que semmarquen en un context lúdic que estimula linfant cap a la participació i que fa amè i gratificant lesforç que fa dia a dia.

Els objectius finals daquesta etapa es consideren consolidats quan linfant està preparat i és prou madur conceptualment per iniciar laprenentatge del llenguatge musical convencional, moment en què podrà començar la segona etapa del Cicle Infantil.

 

Programa d’estudis infantil-elemental, Jam Session - Barcelona

ETAPA ELEMENTAL

Al llarg daquesta etapa lalumne va descobrint els elements del llenguatge musical, melòdics i rítmics, de manera lenta i progressiva, la qual cosa li permet anar assimilant-los i interioritzant-los de forma vivencial i pràctica.

En acabar la primera etapa, linfant ja és capaç de distingir sons aguts i greus molt precisos, com les notes sol i mi. La durada dels sons que també pot diferenciar tenen entre si la mateixa relació que trobarà entre les figures de negra i corxera. A partir daquestes capacitats, és possible començar a avançar en el camp convencional de la lectoescriptura de música.

Els elements melòdics (notes musicals), rítmics (figures rítmiques) o dinàmics (fort, fluix, crescendos…) es troben sempre en el context de les cançons, algunes apreses en letapa anterior i daltres presentades de nou, de manera que constantment es fa present la seva utilitat expressiva en un entorn eminentment musical.

La notació es fa des del primer moment tant en clau de sol com en clau de fa, la qual cosa proporciona una millor agilitat de lectura i facilita, en un futur, laccés a un ampli ventall dinstruments.

Al llarg daquesta etapa els alumnes comencen lestudi de linstrument. Lelecció sintenta facilitar donant a conèixer en directe tots els instruments de què disposa lEscola, mitjançant audicions durant les classes daltres alumnes. També sintrodueix lalumnat en el camp de lharmonia, tant per mitjà de petits exercicis de lectura a dues veus com amb la interpretació de temes amb instrumental divers (metal·lòfons, carillons, xilòfons…).

Amb el valor i la importància que té la cançó en tot el procés daprenentatge, no fa falta dir que en tot moment es dóna a la veu la rellevància que té i mereix com a instrument musical i com a eina de treball imprescindible en aquesta fase.

En aquest etapa es treballa, sobretot, la sensibilització dels infants dins del fet musical, i també ladquisició dels coneixements necessaris per fer del llenguatge una eina útil per continuar avançant en el coneixement de la música i aconseguir que sigui un mitjà dexpressió de la pròpia sensibilitat, que ajudi en el procés de maduració.

Share