8a ENQUESTA D’INSERCIÓ LABORAL DELS TITULATS UNIVERSITARIS CATALANS – AQU, Jam Session - Barcelona

8a ENQUESTA D’INSERCIÓ LABORAL DELS TITULATS UNIVERSITARIS CATALANS – AQU


Del 8 de novembre de 2022 al 28 d’abril de 2023, gairebé 90.000 persones titulades en el sistema d’educació superior català seran enquestades per conèixer la seva inserció laboral.
Tots els centres propis i adscrits de les universitats catalanes i tots els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors inicien, per mitjà d’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la vuitena edició de l’estudi d’inserció laboral de la població titulada en el sistema d’educació superior català, estudi triennal que té com a objectiu principal recollir informació a escala de titulació per poder millorar els plans d’estudis oferts.

L’enquesta pregunta per aspectes com ara l’ocupació (ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques d’ocupació, etc.), la qualitat de l’ocupació (si es treballa del que es va estudiar, funcions que s’exerceixen, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i la satisfacció amb els estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera, etc.).

Entre les set edicions realitzades de l’estudi s’han generat més de 130.000 registres, xifra que significa que Catalunya disposa d’una de les bases de dades més extensa, completa i representativa d’Europa.
Aquesta és l’edició en què participa un volum més gran de persones titulades. I, com a novetat, destaca la iniciativa conjunta amb les agències de qualitat valenciana (AVAP) i aragonesa (ACPUA) gràcies a la qual s’enquestaran també les persones titulades en Ciències Ambientals d’aquestes dues comunitats, cosa que esdevindrà un estudi interterritorial pioner a l’Estat espanyol.
Les promocions objecte d’estudi són: l’estudiantat de grau que va finalitzar els estudis els anys 2019 i 2020 (excepte el de Medicina, que és dels anys 2016 i 2017), l’estudiantat de graus i màsters artístics, que van finalitzar els estudis els anys 2018 i 2019, l’estudiantat de màsters universitaris que van finalitzar els estudis els anys 2018 i 2019, i les persones doctores que van defensar la tesi doctoral els anys 2018 i 2019.

La població de referència a enquestar és de gairebé 90.000 persones i la mostra que es preveu assolir és de més de 40.000 persones.

Els resultats es presentaran previsiblement el juliol del 2023.


 

Share