COD. 08069426

 

ESCOLA DE MÚSICA

L'Escola de Música Jam Session, autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb el codi de centre 08069426, ofereix el reconeixement del màxim nivell d'estudis musicals que atorga el Decret 331/1994: 2n cicle de nivell professional. Això significa que els nostres alumnes poden realitzar els exàmens oficials de manera interna en el nostre centreamb la mateixa validesa que en un conservatori, fins al 4t curs de Grau Professional.

Programes d'estudis

Comprehensive services by your industry needs.

Escola de música

Programa dissenyat perquè els estudiants adquireixin les competències necessàries per poder continuar estudis superiors. Es divideix en tres nivells en consonància amb el Marc Europeu de Qualificacions (EQF).

Totes les assignatures són obligatòries. Per les particularitats de cadascuna, observeu les notes:

1. Graus semestrals.

2. Aplicació pràctica de l’assignatura Cultura Musical, excepte pels alumnes de piano.

3. Ha de ser un instrument harmònic pels alumnes d’instrument melòdic i un instrument melòdic pels alumnes d’instrument harmònic. Així mateix, ha de ser un instrument de vent pels de corda i de corda pels de vent.

4. Assignatura obligatòria pels alumnes d’instruments de vent. Els alumnes de corda poden accedir a l’orquestra. També poden tocar en banda com a solistes.

5.  O viceversa.

Resultats de l’aprenentatge professional, dins del Marc Europeu de Qualificacions:

Nivells 1
- Coneixements generals bàsics
- Habilitats bàsiques necessàries per dur a terme tasques senzilles
- Treball o estudi sota supervisió directa en un context estructurat

Nivells 2
- Coneixements bàsics en un camp de treball o estudi concret
- Habilitats cognitives i pràctiques bàsiques, necessàries per fer servir informació útil a l’hora de dur a terme tasques i resoldre problemes generals amb l’ajut de regles i eines senzilles
- Treball o estudi sota supervisió amb un cert grau d’autonomia

Nivells 3
- Coneixements de fets, principis, processos i conceptes generals en un camp de treball o estudi concret
- Gamma d’habilitats cognitives i pràctiques necessàries per dur a terme tasques i resoldre problemes seleccionant i aplicant mètodes, eines, materials i informació bàsica
- Assumpció de responsabilitats respecte de les tasques que s’han de dur a terme en activitats de treball o estudi
- Adaptació del comportament a les circumstàncies per resoldre problemes

 

Escola de música

El programa infantil-elemental de l’Escola de Música Jam Session s’estructura en cinc nivells, agrupats en dues etapes: dos nivells a la primera etapa i tres nivells a la segona.

L’edat de l’alumnat comprèn dels 3 als 10-11 anys. Al llarg d’aquest període, la CANÇÓ és l’eix vertebrador al voltant del qual s’estructura tot el procés d’ensenyament-aprenentatge.

ETAPA INFANTIL

A partir del descobriment del so i el silenci, s’aprofundeix gradualment en el coneixement i la distinció de les qualitats del so (altura, durada, intensitat i timbre) i els seus atributs (agut-greu, llarg-curt, fort-fluix, amb el so propi de veus i instruments).

Cadascun d’aquests atributs contempla els elements propis de la notació musical convencional: notes musicals, figures rítmiques, dinàmiques i mitjans d’expressió. Ser capaç de distingir-los, reconèixer-los i utilitzar-los condueix finalment a la comprensió i l’ús correcte del llenguatge musical, i per tant a la seva lectura i escriptura.

Paral·lelament, de manera eminentment sensorial, es treballen aspectes rítmics com ara la pulsació (regularitat i variació), diferents esquemes rítmics i la seva traducció en moviment, atenent de manera progressiva a la sincronització cada vegada més precisa amb l’estímul sonor.

En tot aquest procés són sempre presents, com a punt de partida i referent d’actuació, els tres elements bàsics de la sensibilització musical ―la cançó, la dansa i l’audició (viva i gravada, sense perdre de vista el rigor i l’exigència necessaris en tot el procés d’ensenyament-aprenentatge)― en totes les activitats, que s’emmarquen en un context lúdic que estimula l’infant cap a la participació i que fa amè i gratificant l’esforç que fa dia a dia.

Els objectius finals d’aquesta etapa es consideren consolidats quan l’infant està preparat i és prou madur conceptualment per iniciar l’aprenentatge del llenguatge musical convencional, moment en què podrà començar la segona etapa del Cicle Infantil.

 

Escola de música

ETAPA ELEMENTAL

Al llarg d’aquesta etapa l’alumne va descobrint els elements del llenguatge musical, melòdics i rítmics, de manera lenta i progressiva, la qual cosa li permet anar assimilant-los i interioritzant-los de forma vivencial i pràctica.

En acabar la primera etapa, l’infant ja és capaç de distingir sons aguts i greus molt precisos, com les notes sol i mi. La durada dels sons que també pot diferenciar tenen entre si la mateixa relació que trobarà entre les figures de negra i corxera. A partir d’aquestes capacitats, és possible començar a avançar en el camp convencional de la lectoescriptura de música.

Els elements melòdics (notes musicals), rítmics (figures rítmiques) o dinàmics (fort, fluix, crescendos…) es troben sempre en el context de les cançons, algunes apreses en l’etapa anterior i d’altres presentades de nou, de manera que constantment es fa present la seva utilitat expressiva en un entorn eminentment musical.

La notació es fa des del primer moment tant en clau de sol com en clau de fa, la qual cosa proporciona una millor agilitat de lectura i facilita, en un futur, l’accés a un ampli ventall d’instruments.

Al llarg d’aquesta etapa els alumnes comencen l’estudi de l’instrument. L’elecció s’intenta facilitar donant a conèixer en directe tots els instruments de què disposa l’Escola, mitjançant audicions durant les classes d’altres alumnes. També s’introdueix l’alumnat en el camp de l’harmonia, tant per mitjà de petits exercicis de lectura a dues veus com amb la interpretació de temes amb instrumental divers (metal·lòfons, carillons, xilòfons…).

Amb el valor i la importància que té la cançó en tot el procés d’aprenentatge, no fa falta dir que en tot moment es dóna a la veu la rellevància que té i mereix com a instrument musical i com a eina de treball imprescindible en aquesta fase.

En aquest etapa es treballa, sobretot, la sensibilització dels infants dins del fet musical, i també l’adquisició dels coneixements necessaris per fer del llenguatge una eina útil per continuar avançant en el coneixement de la música i aconseguir que sigui un mitjà d’expressió de la pròpia sensibilitat, que ajudi en el procés de maduració.

Escola de música

Escola de música

En aquest període es prepara l’estudiant per afrontar el programa professional i continuar el seu aprenentatge musical. Els quatre graus, que equivalen als dos primers del programa professional  d’adults.

 

Escola de música

El programa d’estudis lliure, encara que queda fora del procés oficial d’exàmens i certificacions, permet a l’estudiant avançar de manera ordenada. Ofereix els mateixos coneixements del programa professional però sense exigir el domini de les matèries.

Amb tres assignatures dividides en tres hores setmanals, assegurem un coneixement bàsic que permet a l’alumne passar al programa flexible o professional en qualsevol moment, sempre que el professor o tutor ho aconselli.

 


Assignatures

Comprehensive services by your industry needs.

UN PASSEIG PER LES AULES

Comprehensive services by your industry needs.

ESTUDIS D'ENREGISTRAMENT

Els estudis d'enregistrament estan ubicats a les dues primeres plantes de l'Escola de Música Jam Session. Al pis superior hi ha el control tècnic, i a l'inferior, l'Underground Club, de 140 m2. Totes dues plantes estan unides per un circuit tancat de televisió que es controla des de l'Estudi 1.